ORDONANŢA nr. 23 din 30 august 2017

 privind plata defalcată a TVA

Legea nr. 98/2016

privind achizițiile publice – PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 390 din 23 mai 2016

Legea nr. 99/2016

privind achizițiile sectoriale – PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 391 din 23 mai 2016

Legea nr. 100/2016

privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii –  PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 23 mai 2016

Legea nr. 101/2016

privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum

HOTĂRÂRE Nr. 394/2016 din 2 iunie 2016

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale

HOTĂRÂRE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Legea nr. 50 din 1991

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 10/1995

 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare

Legea nr. 350 din 2001

 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr. 114/1996

 Legea locuinţei

Hotărârea nr. 766/1997

 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii.

Subcategorii