Ce ştim deja? Din ianuarie 2021, specialiştii din domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism pot utiliza semnătura electronică calificată pe documentele care se transmit autorităţilor şi instituţiilor competente cu emiterea de avize, acorduri, aprobări şi autorizaţii. Măsura se aplică odată cu intrarea în vigoare a Normelor tehnice privind aplicarea OUG nr. 140/2020 şi constituie o alternativă mai mult decât binevenită la transmiterea documentelor în format fizic, pe hârtie, cu semnătură olografă şi ştampilă sau parafă profesională, mai ales în contextul stării de alertă şi al necesităţii digitalizării autorizării lucrărilor de construire.

De ce semnătură electronică calificată? Şi de unde?

Potrivit reglementărilor legislative în vigoare, stabilite prin OUG nr. 140/2020, documentele elaborate și prezentate în format electronic autorităților și instituțiilor trebuie să îndeplinească trei condiții:

  • să fie prezentate integral în formă electronică;
  • să fie semnate de către toți specialiștii prevăzuți de lege cu semnătură electronică calificată eliberată de un prestator de servicii de încredere calificat;
  • să îndeplinească condițiile de fond prevăzute de legislație privind autorizarea lucrărilor de construcții, urbanism și amenajarea teritoriului.

certSIGN, în calitate de prestator de servicii de încredere calificat în România, pune la dispoziţia specialiştilor din domeniile construcții, arhitectură și urbanism certificate calificate emise în conformitate cu Reglementările eIDAS, pentru semnături electronice calificate cu valoare legală.

De reţinut faptul că semnătura electronică calificată este singurul tip de semnătură care are efectul juridic echivalent al unei semnături olografe, conform Regulamentului eIDAS aplicabil în toate statele membre UE.

În plus, semnătură electronică oferă multiple alte beneficii faţă de utilizarea documentelor pe hârtie şi semnarea acestora de mână, precum:

  • eficienţă crescută: economie de timp, de spaţiu de depozitare, de resurse şi de costuri;
  • siguranţă: autenticitatea, integritatea și non-repudierea documentelor semnate,precum și identificarea semnatarului;
  • fluxuri 100% digitale: fluxurile de documente pot fi integral menţinute în digital, prin transmiterea şi arhivarea electronică ulterioară a acestora (arhivare electronică care presupune o reducere a costurilor de 67% comparativ cu arhivarea fizică).

Cine poate utiliza semnătura electronică calificată?

Certificatul calificat de semnătură electronică poate fi utilizat în desfăşurarea activităţii de către auditorii energetici, experţii tehnici, verificatorii de proiecte, responsabilii tehnici cu execuția (RTE), diriginții de șantier, arhitecți, specialiștii în amenajarea teritoriului/ urbanism, specialiștii, experții și verificatorii tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, inginerii elaboratori ai proiectelor, persoanele fizice din domeniile conexe construcțiilor, arhitecturii și urbanismului (IGSU, ANCPI), respectiv autoritățile şi instituțiile împuternicite să emită avize, acorduri, autorizații (primării, ISC, AFM, Poliţie, Salubritate, Pompieri, utilităţi).

Ce documente pot fi semnate cu certificatul calificat de semnătură electronică?

Pe scurt, toată documentația - de la proiect, avize, până la recepția lucrării - poate fi semnată și transmisă electronic. Vorbim aici de o listă extinsă de documente, binecunoscute specialiştilor în domeniu – de la certificate de urbanism, certificate energetice, rapoarte de expertiză tehnică, proiecte de arhitectură / rezistenţă / instalaţii, procese-verbale, dispoziţii de şantier, Planuri Urbanistice Zonale (PUZ), Planuri Urbanistice de Detaliu (PUD), Planuri Urbanistice General (PUG), până la autorizaţii de construcţie, studii geotehnice / de impact şi avize.

Flux 100% digital în zona construcţiilor, cu semnătura electronică, în 7 paşi simpli

Certificatul calificat de semnătură electronică poate fi utilizat la semnarea tuturor documentelor din cadrul unui proces din zona construcţiilor, astfel:

Pas 1. Primăria emite certificatul de urbanism 100% digital, semnat electronic. Un exemplu concret în acest caz îl constituie Primăria Galaţi, în cazul căreia certSIGN a implementat cu succes emiterea certificatelor de urbanism prin fluxuri integral digitale.

Pas 2. Arhitecţii, inginerii de rezistenţă şi inginerii de instalaţii (termică, electrică, sanitară, gaze, apă) elaborează proiectele şi le semnează electronic.

Pas 3. Verificatorii de proiecte contrasemnează electronic proiectele elaborate de arhitecți, inginerii de rezistență și inginerii de instalații.

Pas 4. Autoritățile publice și furnizorii de servicii publice (ex. salubritate) emit avize semnate electronic, în baza unor documente extrase din proiectele realizate de arhitecți și ingineri. De asemenea, dacă sunt menţionate în certificatul de urbanism, se pot aduce alte documente suplimentare necesare autorizaţiei de construcţie (ex: ridicare topografică, studiu geotehnic).

Pas 5. Primăria emite autorizația de construcție, semnată electronic în baza proiectelor și avizelor menționate în certificatul de urbanism.

Pas 6. Dirigintele de șantier și responsabilul tehnic de execuție validează pașii aprobați în autorizația de construcție, prin semnarea electronică a unor procese verbale de șantier, dispoziții etc..

Pas 7. La finalul construcţiei, în baza documentelor întocmite de arhitecţi, ingineri şi documentelor semnate de RTE şi dirigintele de şantier, Primăria prin reprezentantul ei eliberează un document pentru Recepţia finală a clădirii - desigur, semnat electronic.