OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene a inclus prevederi si pentru sectorul constructiilor in aplicarea Acordului incheiat de FPSC cu Guvernul Romaniei in 2018.

Patronatul Societatilor din Constructii va informeaza asupra propunerile pe care Federatia Patronatelor Societatilor din Constructii le-a transmis legiuitorului inca din luna ianuarie a acestui an, propuneri de modificari ale actul normativ menite sa clarifice anumite aspecte si sa faciliteze interpretarea si aplicarea corecta a prevederilor OUG 114. 

Va prezentam evidentiate, modificarile / completarile propuse de FPSC pentru modificarea actului normativ.

Art. 66

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie

2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1La articolul 60, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:

"5. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) angajatorii desfăşoară activităţi în sectorul construcţii care cuprind:

(i)activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41.42.43 - secţiunea F - Construcţii;

(ii)domeniile de producere a materialelor de construcţii, definite de următoarele coduri CAEN:

2312 - Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate;

2331 - Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică;

2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă;

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;

2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;

2363 - Fabricarea betonului;

2364 - Fabricarea mortarului;

2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;

2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;

2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;

1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii;

2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;

2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;

0811 - Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a

ardeziei;

0812 - Extracţia pietrişului şi nisipului;

2351 – Fabricarea cimentului,

2352 – Fabricarea varului şi ipsosului

2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

 

(iii)711 - Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică;

 

b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activităţile menţionate la lit. a) şi alte activităţi specifice domeniului construcţii conform Normelor metodologice în limita a cel puţin 75% din cifra de afaceri totală. Pentru firmele nou înfiinţate, cifra de afaceri se calculează cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care aplică scutirea, iar pentru firmele existente la data de 01 ianuarie al fiecărui an se consideră ca bază de calcul cifra de afaceri realizată cumulat pe anul fiscal anterior. Pentru firmele existente la data de 01 ianuarie al fiecărui an care au avut o cifră de afaceri din activitatile mentionate la lit.a) şi alte activităţi specifice domeniului construcţii, conform Normelor metodologice, realizată cumulat pe anul fiscal anterior de peste 75%  inclusiv , facilităţile fiscale se vor acorda pe toata durata anului în curs, iar pentru firmele existente la aceeaşi dată, care nu au realizat această limită minimă a cifrei de afaceri se va aplica principiul firmelor nou înfiinţate. Această cifră de afaceri se realiză pe bază de contract sau comandă şi acoperă manoperă, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări, precum şi alte activităţi auxiliare necesare activitatilor menţionate la lit.a). Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producţia realizată şi nefacturată.

c) veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/ zi de minim 3.000 lei lunar. Scutirea se va aplica pentru sumele din venitul brut lunar de până la 30000 lei inclusiv. Partea din venitul brut lunar ce depășește 30000 lei nu va beneficia de facilități fiscale. În aplicarea acestui articol se înţelege că vor benficia de scutiri inclusiv angajaţii care în timpul lunii obţin un venit brut mai mic decât 3000 lei, cauzat de: concediu medical, protecţie socială, suspendări – concedii fără plată, absenţe nemotivate, contracte cu timp parţial, angajări în timpul lunii, încetări de activitate în timpul lunii.

d)51 scutirea se aplică potrivit instrucţiunilor la ordinul comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului sănătăţii, prevăzut la art. 147 alin. (17), iar Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate reprezintă declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiilor de aplicare a scutirii."

Art. 66 – se introduce un nou punct, (29)

(29) Facilitățile fiscale prevăzute la art. 60 pct. 5, 1381, 154 alin. (1) lit. r), și 2203 alin. (2) nu se acordă pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de salariații detașați.

Se introduce un nou articol

Art. 661

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor emite Norme metodologice deaplicarea OUG 114/2018 pentru domeniul construcții.

Art. 71

(1)Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019începând cu 1 ianuarie 2019 pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 66 pct. 1 lit a) din prezenta ordonanţă de urgenţă.

(3) Nerespectarea prevederilor de la alin (1) se penalizează atât prin efectul art. 260 (1) a) din Codul Muncii, cât și prin efectul Codului de procedură fiscală, caz în care recalcularea contribuțiilor și plata impozitului se vor raporta la cele aferente salariului minim brut garantat pentru domeniul construcții, fără a beneficia de facilitatea fiscală.

Art. 91

Aplicarea prevederilor capitolului I, art. 66 pct (20),art. 68, art. 69 şi art. 81 se realizează cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat.

c) veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/ zi de minim 3.000 lei lunar. Scutirea se va aplica pentru sumele din venitul brut lunar de până la 30000 lei inclusiv. Partea din venitul brut lunar ce depășește 30000 lei nu va beneficia de facilități fiscale.În aplicarea acestui articol se înţelege că vor benficia de scutiri inclusiv angajaţii care în timpul lunii obţin un venit brut mai mic decât 3000 lei, cauzat de: concediu medical, protecţie socială, suspendări – concedii fără plată, absenţe nemotivate, contracte cu timp parţial, angajări în timpul lunii, încetări de activitate în timpul lunii.